Staff

Graduate Students

 • Kenyo Kaneko
 • Akihiko Kusu
 • Yuuki Sawada
 • Hinako Maruyama

Undergraduate Students

 • Hosei Sakamoto

Almnui

 • Yuki Yoshinaga (2018.4-2019.3)
 • Mari Sugiura (2018.4-2018.5 Administrative Assistant)
 • Emi Nozoe (2013.10-2018.3 Administrative Assistant)
 • Mariko Sawada (2017.4-2018.3)
 • Haruki Yamasaki (2016.4-2019.3)
 • Shohei Oda (2016.4-2019.3)
 • Ryo Adachi (2016.4-2019.3)
 • Suzuko Zaha (2016.4-2017.3) moved to Ueda lab in Univ of Tokyo
 • Shunya Abe (2016.4-2017.3)
 • Yoshihiro Murata (2015.4-2017.3)
 • Kazuhiro Wakamatsu (2015.4-2016.3)
 • Ruki Sho (2015.4-2016.3)
 • Takeshi Nomoto (2015.4-2016.3)
 • Kazumi Higashi (2014.4-2015.3)
 • Shin Ito (2014.4-2017.3)
 • Fumiaki Kawano (2013.4-2014.3)
 • Sho Otagaki (2013.4-2014.3) moved to Ushiama lab
 • Yuichiro Makino (2013.4-2016.3)
 • Chiaki Oshima (2013.4-2016.3)

  編集 添付 リロード   新規 一覧 単語検索   最終更新のRSS