Yasukouchi Lab

JapaneseHome

Member

Doctor course
Qie Qian (D2)
Saki Tanaka (D1)

Master course
Wei Si Yao (M2)
Tomoaki Hirata (M2)
Masataka Makizoe (M2)
Honami Yamashita (M2)
Ryota Iwaya (M1)
Yuuki Otsuka (M1)
Kousuke Okunaga (M1)

Under guraduate course
Satoru Saitou (U4)
Kousuke Honda (U4)
Hiroki Yoshino (U4)